$ 200 KORTING op Uncharted-kits met code KIT200

MENU

We hebben XXX met YYY geholpen voor ZZZ.

We hebben XXX met YYY geholpen voor ZZZ.

We hebben XXX met YYY geholpen voor ZZZ.

Boot met vertrouwen tijdens het navigeren 's nachts en bij weinig licht.

Verbeter uw jachtcapaciteiten 's nachts met kleurennachtzicht.

Leg uw liefde voor avontuur vast en deel het onder alle lichtomstandigheden.

Nachtbewaking voor privédetectives en uitvoerende bescherming.

CMOS-sensoren voor ultralaag licht, op maat gemaakt voor elke aangepaste toepassing.

Nachtzicht in kleur voor bewaking met hoge resolutie en het verzamelen van bewijsmateriaal.

Verbeterde nachtelijke prestaties ter ondersteuning van zoek- en reddingsmissies.

Mil-Spec-toepassingen bij weinig licht voor militaire en overheidsinstanties.

Op de helm gemonteerde digitale nachtkijker voor de tactische professional.

De ultra-low-light onderwatercamera die het varen zoals we dat kennen zal veranderen.

Het go-to-nachtzichtapparaat voor wetshandhaving en openbare veiligheid.

Accessoires voor nachtzichtcamera's voor het Sionyx-assortiment.

Productinformatiespecificaties voor de nachtzichtcameramodellen die we niet meer maken.

Verkoopvoorwaarden

1. Aanbieding.

SIONYX LLC ("SIONYX") biedt aan om aan de klant te verkopen die voor het eerst in deze offerte ("Klant") producten en diensten (afzonderlijk en gezamenlijk "Goederen") zijn genoemd, op basis van de voorwaarden op de eerdere pagina ('s) van deze offerte en de hieronder vermelde ("Voorwaarden"). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze offerte, is deze aanbieding dertig (30) dagen na de datum van deze offerte ("Open Periode") beschikbaar voor acceptatie onder de Voorwaarden. Acceptatie van dit aanbod is beperkt tot volledige acceptatie van de Voorwaarden en een bestelling door de Klant houdt een dergelijke volledige acceptatie in. SIONYX verwerpt hierbij alle voorwaarden in de aanvaarding van de Klant die een aanvulling zijn op of een deel van de Voorwaarden wijzigen. Geen enkele herziening van een van de voorwaarden is geldig, tenzij schriftelijk opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van SIONYX. Dit aanbod is op geen enkele manier een verbintenis inzake productiecapaciteit van SIONYX.

2. Inkooporders.

De Klant zal eventuele bestellingen plaatsen via e-mail, fax of een commercieel redelijke manier die is goedgekeurd door SIONYX en de Klant. De Klant zal ervoor zorgen dat al dergelijke bestellingen ten minste het volgende aangeven: specifieke producten of service, hoeveelheid, prijs, totale aankoopprijs, het citaatnummer en "factureren aan" en "verzenden naar" informatie.

3. Acceptatie.

De bestellingen van de klant zijn niet bindend voor SIONYX totdat ze zijn geaccepteerd door SIONYX. SIONYX kan een bestelling accepteren door de klant een schriftelijke bevestiging te sturen of door de door de klant bestelde producten te leveren. Elke bestelling van een Klant die door SIONYX wordt geaccepteerd onder de Voorwaarden (van kracht op het moment van die aanvaarding) creëert een bindend contract (waarnaar wordt verwezen als "Overeenkomst") tussen SIONYX en de Klant.

4. Prijzen en belastingen.

Tenzij onderling schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn alle prijzen uiteengezet in de Voorwaarden en betalingsvoorwaarden voor alle Goederen gekocht onder de Voorwaarden netto 30 voor SIONYX. De Klant betaalt alle toepasselijke vrachtkosten en alle belastingen en heffingen die worden opgelegd door de toepasselijke wetten, voorschriften of regels die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop van dergelijke Goederen, inclusief maar niet beperkt tot alle omzetbelasting, gebruiksbelasting en waarde - toegevoegde belasting. De Klant zal al deze belastingen betalen, ongeacht of ze al dan niet op de factuur van SIONYX staan ​​vermeld.

5. Betaling.

Alle facturen van SIONYX zijn volledig verschuldigd binnen het tijdsbestek dat is aangegeven in het veld "Betaling" dat eerder in deze offerte is uiteengezet. Als de Klant niet op tijd betaalt, zal de Klant SIONYX servicekosten betalen over het totale verschuldigde bedrag tegen een lagere rente van 1.5%, maandelijks samengesteld of het maximale rentetarief dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. SIONYX behoudt zich een veiligheidsbelang in alle producten die aan de Klant worden verkocht totdat de volledige betaling is geïnd en de Klant stemt ermee in om SIONYX op de hoogte te stellen voordat een product wordt verplaatst waarin SIONYX een veiligheidsbelang heeft. De Klant dient alle documenten uit te voeren, inclusief een financieringsverklaring of ander document dat nodig is om de interesse van SIONYX in die producten te perfectioneren (bijvoorbeeld zonder beperking, de UCC-1 in de Verenigde Staten). De Klant geeft SIONYX toestemming om op kosten van de Klant een financieringsverklaring met betrekking tot die producten in te dienen zonder de handtekening van de Klant, tenzij wettelijk verboden.

6. Beschikbaarheid.

Goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. SIONYX kan elke bestelling of een deel van een bestelling met of zonder reden op elk moment en zonder boete annuleren. De enige verplichting van SIONYX voor een dergelijke annulering is het retourneren van een aanbetaling die door de Klant is betaald voor dat gedeelte van de bestelling dat door SIONYX is geannuleerd.

7. Verzending, risico op verlies en verpakking.

SIONYX zal alle door de klant gekochte goederen leveren aan de klant of diens aangestelde (of een combinatie van beide) onder de Incoterm die is aangegeven in het veld met het label "Verzending" dat eerder in deze offerte is uiteengezet. Het eigendom en het risico van verlies van de goederen gaan over op de klant bij levering aan de door de klant (of diens aangewezene) opgegeven vervoerder voor verzending. De datum van het cognossement of een ander ontvangstbewijs afgegeven door een dergelijke vervoerder is een afdoend bewijs van de leveringsdatum en verzending van de goederen. SIONYX verpakt de Goederen in overeenstemming met zijn gebruikelijke en gebruikelijke praktijken.

8. Vertrouwelijke informatie.

SIONYX en de klant komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die wordt bekendgemaakt onder de voorwaarden (inclusief de voorwaarden) te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke vertrouwelijkheidsovereenkomst die tussen de partijen is ondertekend. Als en alleen als een dergelijke overeenkomst niet bestaat, zullen SIONYX en de Klant de rest van deze sectie naleven. Elke partij zal de informatie die zij van de andere partij ontvangt strikt vertrouwelijk behandelen en die als vertrouwelijk of met een soortgelijke legende is bestempeld of die op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk is aangemerkt ("Vertrouwelijke informatie"). Elke partij mag geen gebruik maken van de vertrouwelijke informatie van de andere partij, behalve om te presteren zoals vereist onder deze voorwaarden of een overeenkomst. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij beschermen met minstens dezelfde mate van zorg die zij gebruikt om haar eigen informatie en materialen van vergelijkbaar belang te beschermen, maar in geen geval minder dan een redelijke standaard van zorg. Geen van de partijen zal derden toegang tot de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken of toestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onthullende partij. Elke partij behoudt het eigendom van alle vertrouwelijke informatie die zij openbaar maakt onder de voorwaarden. Op verzoek van een partij die vertrouwelijke informatie openbaar maakt, zal de partij die die informatie ontvangt deze onmiddellijk terugsturen naar de bekendmakende partij. Niets in de Voorwaarden belet een van beide partijen om onafhankelijk anderen te achtervolgen of in te schakelen om dezelfde of vergelijkbare zakelijke kansen of technologiegebruik of -ontwikkeling na te streven, zolang dergelijke activiteiten de Voorwaarden niet schenden. De Klant mag geen door SiOnyx verstrekte Vertrouwelijke Informatie of Producten reverse-engineeren.

9. Standaard.

Als de Klant achterstallig is met de betaling van een factuur of anderszins de Voorwaarden schendt, kan SIONYX naar eigen goeddunken een of beide van de volgende handelingen uitvoeren: (i) gehele of gedeeltelijke verzending van een bestelling weigeren, en (ii) vereisen dat de klant vooruitbetaalt voor toekomstige zendingen. SIONYX kan de uitvoering van een bestelling opschorten of betaling in contanten, zekerheid of andere zekerheid verlangen die SIONYX bevredigt wanneer SIONYX van mening is dat de financiële toestand van de klant of andere gronden voor onveiligheid een dergelijke actie rechtvaardigen.

10. XNUMX. Termination. Beëindiging.

  1. Als de klant stopt met zijn activiteiten in het kader van de normale bedrijfsvoering (met inbegrip van het niet kunnen nakomen van zijn verplichtingen naarmate deze vervallen) of als een procedure onder faillissements- of insolventiewetten tegen de klant wordt aangespannen, of een curator voor de klant wordt benoemd of aangevraagd of als de Klant een opdracht doet ten voordele van de schuldeisers, kan SIONYX een of meer Overeenkomst, alle of een deel van de door de Klant ingediende bestellingen of een combinatie van het voorgaande zonder aansprakelijkheid beëindigen.
  2. Tenzij in overeenstemming met het op dat moment geldende beleid van SIONYX, mag de Klant zijn bestelling (en) niet geheel of gedeeltelijk annuleren of uitstellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX.
  3. De volgende secties en alle definities in deze voorwaarden blijven van kracht na beëindiging of afloop van de voorwaarden of enige overeenkomst: 4, 5, 9 en 10-20.

11. Garantie.

SiOnyx verklaart en garandeert de klant dat elk product gedurende twaalf (12) maanden vanaf verzending naar de klant vrij zal zijn van fabricage- en fabricagefouten. Deze productgarantie is niet van toepassing op enig product dat is misbruikt, beschadigd, gewijzigd of misbruikt of defect is als gevolg van externe oorzaken van het product en niet veroorzaakt door SiOnyx. Verder is deze productgarantie niet van toepassing op bètaprototypes die "AS IS" worden geleverd. SiOnyx garandeert dat het product voldoet aan de specificaties van het gegevensblad door SiOnyx (indien van toepassing). BEHALVE ZOALS BOVENSTAAND IS AFGEWEZEN, SIONYX WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, PRESTATIES OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SIONYX WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

12. Aansprakelijkheidsbeperking.

  1. BEHALVE ALS BEDOELD IN ONDERDEEL 14 (b) HIERONDER, IS IN GEEN GEVAL AAN DE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID HEEFT DERGELIJKE SCHADE.
  2. DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BEDOELD IN DEZE SECTIE 14 ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP:
    1. INBREUK PER PARTIJ VAN SECTIE 10 ("VERTROUWELIJKE INFORMATIE"); OF
    2. WILDELIJK Wangedrag of grove nalatigheid.

13. Niet-toewijzing.

Elke toewijzing door de Klant van enig belang in een bestelling, of een betaling die verschuldigd is of zal worden onder de Voorwaarden, of elke delegatie van de verplichtingen van de Klant hieronder, zonder schriftelijke toestemming van SIONYX, is nietig en niet afdwingbaar. Ondanks het tegendeel in de Voorwaarden, kan SIONYX elke Overeenkomst, alle of een deel van de bestelling (en) die door de Klant is ingediend, of een combinatie van het voorgaande onmiddellijk beëindigen als: (1) Klant consolideert of fuseert met of in een andere partij , ongeacht of de Klant de overlevende entiteit van een dergelijke transactie is; (2) Klant verkoopt, cedeert of draagt ​​op andere wijze al of vrijwel al zijn activa over aan een andere partij; of (3) er is een substantiële verandering in het eigendom of beheer van de Klant, die door SIONYX wordt geacht de besluitvormingsbevoegdheid van het beheer of de activiteiten van de Klant te beïnvloeden.

14. Overmacht.

Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de Voorwaarden (anders dan het niet betalen van verschuldigde bedragen en niet-nakoming van zijn verplichtingen onder Sectie 10) voor zover een dergelijke partij in de uitvoering werd gehinderd door een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief zonder beperking, overmacht, vuur, overheidsbeperking, burgerlijke onrust, stroomuitval, arbeidsconflicten, en niet-beschikbaarheid of tekorten aan materialen.

15. Scheidbaarheid en afstand.

Als enig deel van een Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van die Overeenkomst van kracht en zal het in alle opzichten worden geïnterpreteerd alsof een dergelijk ongeldig of niet-afdwingbaar deel zou zijn weggelaten. Geen enkele bepaling van een Overeenkomst wordt geacht door een partij te zijn opgeheven, tenzij een dergelijke afstand schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van die partij. Een partij creëert geen voortdurende verklaring van afstand of enige verwachting van niet-afdwinging of vertraging door een verklaring van afstand te geven voor een standaard of schending van een Overeenkomst of door niet onmiddellijk enig recht uit hoofde van een Overeenkomst uit te oefenen.

16. Toepasselijk recht en geschillen.

De Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, VS, zonder rekening te houden met de principes en regels van conflictenrecht. Elk geschil, controverse of claim met betrekking tot de Voorwaarden of een Overeenkomst zal uitsluitend en definitief worden beslecht door een rechtbank van het Gemenebest van Massachusetts.

17. Exportwetten.

De Klant stemt ermee in zich te houden aan alle exportwetten en -beperkingen en -voorschriften van het Amerikaanse Ministerie van Handel of andere Verenigde Staten of een andere soevereine instantie of autoriteit, en de export of wederuitvoer naar enig land niet te verwachten of toe te staan, of een onderdaan is van een beperkt land, van alle technische gegevens of enig direct product daarvan in strijd met dergelijke beperkingen, wetten of voorschriften, of tenzij en totdat alle vereiste licenties en machtigingen zijn verkregen in de landen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke Amerikaanse exportadministratieregels ( of een vervolg supplement of regelgeving). De Klant bevestigt dat de Klant geen SiOnyx-producten zal verkopen, exporteren, opnieuw exporteren of anderszins overdragen voor gebruik door, voor of in: nucleaire explosieven, nucleaire reactoren of nucleaire brandstofactiviteiten; raketsystemen, waaronder raketten, ballistische raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen of onbemande luchtvaartuigen, waaronder kruisraketsystemen, doeldrones en verkenningsdrones; chemische en / of biologische wapens; nucleaire voortstuwing op zee; massavernietigingswapens of verkocht aan personen die betrokken zijn bij massavernietigingswapens; buitenlandse terroristische organisaties; militair gebruik in de Volksrepubliek China, Rusland of Venezuela.

18. Volledige overeenkomst.

De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de aankoop en verkoop van de goederen en vervangt en vervangt volledig alle eerdere of gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, discussies, toezeggingen en onderhandelingen - mondeling of schriftelijk - met betrekking tot hetzelfde onderwerp. . Geen enkele toevoeging, aanpassing, wijziging of aanpassing van de Voorwaarden is van kracht tenzij gereduceerd tot schriftelijk en ondertekend door beide partijen.

19. Diversen.

De bijschriften en koppen in deze offerte zijn alleen ter referentie en zullen niet worden beschouwd bij het interpreteren van de voorwaarden of enige overeenkomst. Alle rechten en rechtsmiddelen van een partij die onder de Voorwaarden wordt verleend bij schending van of wanbetaling door de andere partij, zijn cumulatief met en niet exclusief enig ander recht of rechtsmiddel, in billijkheid of verleend door de Voorwaarden. De uitoefening van een recht of rechtsmiddel door een partij sluit de uitoefening van een ander niet uit. Als SIONYX geen aanbevelingen doet of advies geeft aan de Klant, kan SIONYX niet aansprakelijk worden gesteld. SIONYX en de Klant hebben geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciair of arbeidsrelatie als gevolg van de Voorwaarden of enige Overeenkomst.

20. Wederverkoop.

Uw aankoop is een overeenkomst om SiOnyx-product (en) te kopen voor persoonlijk gebruik en niet voor de intentie om door te verkopen.

SiOnyx, LLC verkoopt en ondersteunt SiOnyx-merk consumenten- en professionele producten in de VS via SiOnyx, LLC US, dat deze producten distribueert via zijn geautoriseerde dealers en distributeurs. SiOnyx, LLC is de enige geautoriseerde importeur van deze producten in de VS en biedt toonaangevende klantenservice en ondersteuning voor deze producten.

Producten die door SiOnyx, LLC worden gedistribueerd, zijn 'gelokaliseerd' om te voldoen aan de behoeften van klanten op de Amerikaanse markt en zijn ontworpen om te voldoen aan lokale veiligheidsvoorschriften en overheidsvereisten. Legitieme Amerikaanse producten worden geleverd met andere accessoires, handleidingen en garanties dan de versies die bedoeld zijn voor verkoop in andere wereldwijde regio's.

Nieuwe en echte SiOnyx, LLC-producten die bestemd zijn voor verkoop in de VS kunnen alleen worden gekocht bij erkende SiOnyx, LLC-dealers in de VS of rechtstreeks bij SiOnyx, LLC US.

Als u twijfelt over een verkoper of als de producten die hij verkoopt bedoeld zijn voor verkoop in de VS, neem dan contact op met SiOnyx op +1 x978.922.0864.

Zoeken