Algemene voorwaarden voor inkooporders

TOEPASSELIJKHEID

 • Met ingang van 1 februari 2023
 • Secties 1 – 36 zijn Algemene Bepalingen die van toepassing zijn op alle Orders.
 • Secties 37 – 41 zijn speciale clausules die van toepassing zijn op bepaalde Orders, zoals gespecificeerd in elke Sectie.
 • Bijlage A bevat, indien van toepassing, aanvullende bepalingen met betrekking tot bestellingen die zijn gedaan op grond van een contract met de federale overheid.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN

 1. DEFINITIES. Termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt, hebben de betekenis zoals hieronder uiteengezet of elders in deze Voorwaarden gedefinieerd:
  1. "SIONYX" betekent SIONYX, LLC
  2. "Goederen" betekent de goederen, inclusief alle materialen, samenstellende delen, producten, verpakkingen, benodigdheden en etikettering van dergelijke goederen die door de Verkoper aan SIONYX zijn geleverd ingevolge een Bestelling.
  3. "Bestelling" betekent de documenten vermeld in Sectie 2.
  4. "Partij" betekent SIONYX of Verkoper individueel; "Partijen" betekent SIONYX en Verkoper gezamenlijk.
  5. "PO" betekent de inkooporder die door SIONYX aan de verkoper is uitgegeven.
  6. "Diensten" betekent de diensten, inclusief arbeid, advies, installatie, implementatie, onderhoud en andere diensten die door de Verkoper aan SIONYX worden geleverd op grond van een Bestelling.
  7. "Voorwaarden" betekent deze SIONYX-aankoopvoorwaarden, inclusief eventuele bijlagen.
  8. "Verkoper" betekent de persoon, het bedrijf of de entiteit vermeld op de voorkant van de PO, aan wie de PO is uitgegeven.
  9. "Werk" betekent de door de Verkoper geleverde Goederen en/of Diensten die zijn uitgevoerd krachtens deze Order. Tenzij anders vermeld, betekent elke verwijzing naar "dagen" kalenderdagen.
 2. BESTELLEN. De volgende documenten omvatten het geheel van een Order, die allemaal door deze verwijzing zijn opgenomen. In het geval van een inconsistentie of conflict tussen deze documenten, wordt de inconsistentie of het conflict opgelost volgens de volgende volgorde van prioriteit, waarbij de hoger vermelde items voorrang hebben op de lager vermelde items:
  1. De PO, inclusief alle voorwaarden en instructies die op de voorzijde van de PO zijn geschreven.
  2. Alle speciaal onderhandelde algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot een Manufacturing Services Agreement, Master Supply Agreement of soortgelijke overeenkomsten.
  3. Deze voorwaarden.
  4. Offerte van de verkoper (indien van toepassing).
  5. Algemene voorwaarden van de verkoper (indien van toepassing).

  Alle voorwaarden of bepalingen die door de Verkoper worden voorgesteld en die niet in overeenstemming zijn met of een aanvulling vormen op deze Voorwaarden, zijn nietig en hebben geen effect, tenzij ze door SIONYX zijn aanvaard door opname op de voorkant van de PO of een ondertekend amendement hierop. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle gerepareerde, vervangen of opnieuw uitgevoerde werkzaamheden die hieronder door de verkoper worden geleverd.

 3. OMVANG VAN HET WERK. De Verkoper zal de Werkzaamheden leveren zoals beschreven in en in overeenstemming met de Bestelling. Tenzij anders vermeld in de Order, zal de Verkoper al het personeel, de uitrusting, de voorraden, de faciliteiten en de diensten leveren die nodig zijn om het Werk uit te voeren. In het geval dat SIONYX voor het gebruik van de Goederen of Diensten een licentie van de fabrikant of een andere derde partij vereist, zal de Verkoper al dergelijke licenties verkrijgen, verstrekken en leveren aan SIONYX (zonder verdere kosten voor SIONYX).

 4. AANVAARDING VAN BESTELLING. Deze bestelling wordt geacht te zijn aanvaard en van kracht op de eerste van de volgende momenten: (i) de schriftelijke aanvaarding door de verkoper van de bestelling, (ii) de aanvang van het werk door de verkoper, of (iii) de verkoper aanvaardt een betaling van SIONYX voor het werk.

 5. LEVERING. Het Werk zal worden geleverd of uitgevoerd in overeenstemming met het schema, de verzendinstructies en de leveringslocatie zoals vermeld op de voorkant van de PO. De verkoper is redelijk voor alle extra kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de verkoper van de leverings- en verzendinstructies van SIONYX. Tenzij anders vermeld op de voorzijde van de PO, zullen alle Goederen die onder de PO worden verzonden FOB-bestemming, INCOTERMS 2020, worden geleverd; en:
  1. Leveringsdatum & hoeveelheid
   1. Tijd is van essentieel belang in deze Orde.
   2. De opgegeven leveringsdatum is de vereiste leveringsdatum in de faciliteit van SIONYX. De Verkoper zal de aanvaarding van de leveringsdatum bevestigen of een nieuwe leveringsdatum voorstellen (de "Beloftedatum") wanneer hij de Bestelling accepteert.
   3. SIONYX heeft het recht om, op kosten van de Verkoper, Goederen te weigeren die meer dan twee (2) werkdagen voorafgaand aan de geplande leveringsdatum zijn geleverd, en de Verkoper zal dergelijke Goederen opnieuw leveren op de geplande leveringsdatum.
   4. Als SIONYX ervoor kiest om goederen te behouden die zijn geleverd vóór de geplande leveringsdatum, kan SIONYX betalen in overeenstemming met het oorspronkelijke leveringsschema.
   5. Als de Verkoper er niet in slaagt om conforme Goederen volledig te leveren op de leveringsdatum, kan SIONYX de Bestelling onmiddellijk beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper te sturen en zal de Verkoper SIONYX vrijwaren van alle verliezen, claims, schade en redelijke kosten en uitgaven die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de verkoper. het niet leveren van de Goederen op de leveringsdatum.
   6. Als de Verkoper meer dan de hoeveelheid bestelde Goederen levert, kan SIONYX, naar eigen goeddunken, de extra hoeveelheid behouden zonder hogere kosten voor SIONYX, of alle of enige overtollige Goederen afwijzen. Dergelijke afgewezen Goederen zullen voor rekening en risico van Verkoper aan Verkoper worden geretourneerd.
   7. Aanvaarding van vroege of late leveringen wordt niet beschouwd als een wijziging van de verplichting van de Verkoper om toekomstige leveringen te doen in overeenstemming met het leveringsschema op de voorkant van de PO.
  2. Levering wordt als compleet beschouwd als volgt:
   1. Voor Goederen, wanneer de vereiste hoeveelheid goederen daadwerkelijk is ontvangen en geaccepteerd door SIONYX op de Afleverlocatie, niettegenstaande levering aan een vervoerder.
   2. Voor Services, wanneer de services zijn uitgevoerd, ontvangen en geaccepteerd door SIONYX.
  3. Goederen worden voor verzending verpakt volgens de instructies van SIONYX of, als er geen instructies zijn, op een manier die voldoende is om ervoor te zorgen dat de Goederen in onbeschadigde staat en in overeenstemming met de industriestandaarden worden afgeleverd. Waar van toepassing, voor elektrostatisch gevoelige apparaten (ESD) onderdelen, zal de Verkoper ervoor zorgen dat de Goederen correct zijn verpakt en geïdentificeerd zoals vereist in ANSI/ESD-S20.20 (bijv. geplaatst in geleidende of statisch dissipatieve pakketten, buizen, dragers, geleidende zakken, enz. ., voor verzending) met op de verpakking duidelijk aangegeven dat het elektrostatisch gevoelige goederen bevat. De verkoper moet SIONYX een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving verstrekken als hij van SIONYX verlangt dat hij verpakkingsmateriaal retourneert. Elke terugzending van dergelijk verpakkingsmateriaal geschiedt op kosten van de Verkoper.
 6. INSPECTIE. De Verkoper is volledig verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de constructie van de Goederen en voor de naleving van alle voorwaarden, specificaties, tekeningen en codes. SIONYX heeft het recht om de goederen en de fabricageprocessen en faciliteiten van de verkoper die bij de productie van de goederen worden gebruikt, op alle redelijke tijdstippen te inspecteren. De verkoper zal zonder extra kosten alle informatie, faciliteiten en hulp bieden die nodig zijn voor een veilige en gemakkelijke inspectie. SIONYX heeft een redelijke tijd, maar niet minder dan dertig (30) dagen na ontvangst, om de Goederen te inspecteren. Een dergelijke inspectie (of keuze om niet te inspecteren) ontslaat de Verkoper niet van zijn verplichtingen om al het Werk te leveren in strikte overeenstemming met de vereisten van deze Order en SIONYX heeft het recht om verdere inspecties uit te voeren nadat de Verkoper zijn corrigerende maatregelen heeft uitgevoerd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat keuringen en/of betalingen voorafgaand aan de levering geen definitieve aanvaarding vormen.
 7. Als enig niet-conform werk wordt ontdekt, kan SIONYX naar eigen goeddunken:

  1. het Werk accepteren tegen een redelijk gereduceerde prijs;
  2. van Verkoper verlangen dat hij het Werk onmiddellijk herstelt, vervangt of opnieuw uitvoert op kosten van Verkoper, inclusief alle gerelateerde verzend- en transportkosten;
  3. retourneren op kosten van de Verkoper en van de Verkoper eisen dat hij de aankoopprijs van afgewezen Goederen terugbetaalt; of
  4. het niet-conforme werk retourneren, opnieuw uitvoeren, repareren, vervangen of opnieuw aanschaffen op kosten van de verkoper als de reparatie, vervanging, heruitvoering of terugbetaling van het werk door de verkoper niet tijdig of bevredigend is voor SIONYX.
 8. PRIJS. Als tegenprestatie voor het Werk betaalt SIONYX aan de Verkoper het (de) bedrag(en) beschreven in de Bestelling (“Contractprijs”). De Contractprijs omvat de prijs van de geleverde Goederen en/of Diensten. Andere kosten, waaronder mogelijk verpakking, verzending/transport, vrachtkosten, verzekering, invoerrechten, vergoedingen, installatie en alle toepasselijke belastingen, worden afzonderlijk geprijsd. 

 9. FACTUREN. De verkoper moet een juiste factuur (hieronder gedefinieerd) indienen bij SIONYX om voor het werk te worden betaald. Voor de toepassing van deze bestelling betekent een "juiste factuur" minimaal een factuur met de naam van de verkoper, het adres van de verkoper, het SIONYX-bestellingsnummer dat aan dit werk is gekoppeld, de factuurdatum, een beschrijving van de goederen/diensten die worden gefactureerd, eenheidsprijs(en), datum(s) van levering en/of service en totale aankoopprijs. SIONYX behoudt zich het recht voor om alle facturen te weigeren die niet voldoen aan de specificaties in deze sectie. De Verkoper dient de factuur in bij SIONYX bij levering van de Goederen en/of voltooiing van de Diensten. Facturen worden per e-mail verzonden naar AP@SIONYX.com.

 10. BETALING. SIONYX betaalt de Verkoper in Amerikaanse dollars op of vóór de laatste van zestig (60) dagen vanaf de laatste van (i) de ontvangst van een juiste factuur, of (ii) aanvaarding van het werk waarop een juiste factuur betrekking heeft. De betaling vindt plaats volgens de methode die is aangegeven in het registratieformulier van de verkoper. SIONYX kan eventuele aanpassingen in de facturen van de Verkoper aanbrengen als gevolg van tekorten, late levering, afwijzingen of andere niet-naleving van de vereisten van deze Bestelling vóór betaling. Betaling houdt geen definitieve aanvaarding in. SIONYX betaalt geen boetes of vergoedingen voor te late betaling. SIONYX is niet verplicht om een ​​van de Verkoper ontvangen factuur te betalen meer dan 120 dagen nadat SIONYX het Werk heeft geaccepteerd of de Goederen heeft ontvangen.

 11. MEDEDELINGEN; VERTEGENWOORDIGERS. Alle kennisgevingen hieronder zullen worden verzonden naar personen en adressen vermeld op de PO. Kennisgevingen dienen schriftelijk te zijn en kunnen per e-mail in pdf-formaat worden bezorgd; met de hand; per US Mail, gefrankeerd; of door een landelijk erkende koeriersdienst. De koper van SIONYX die op de bestelling wordt genoemd, of hun geautoriseerde afgevaardigde in het geval ze niet beschikbaar zijn, zijn de enige personen die gemachtigd zijn om namens SIONYX op te treden onder deze bestelling. Besprekingen met SIONYX die van invloed zijn op de contractprijs, planning, werk en ordervoorwaarden worden alleen gevoerd met de geautoriseerde SIONYX-koper of geautoriseerde afgevaardigde.

 12. WIJZIGINGEN. SIONYX kan van tijd tot tijd, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper, het Werk opschorten, stoppen of wijzigen. Indien een dergelijke opschorting, stopzetting of wijziging leidt tot een wezenlijke verhoging of verlaging van de kosten van, of de tijd die nodig is voor de uitvoering van een deel van het Werk, zullen de Partijen onderhandelen over een passende billijke aanpassing van de prijs of het leveringsschema, of beide, en zal de Bestelling dienovereenkomstig aanpassen.
 13. Als opschortende voorwaarde voor een billijke aanpassing moet de Verkoper SIONYX schriftelijk op de hoogte stellen van het verzoek van de Verkoper om een ​​billijke aanpassing, samen met voldoende informatie, documentatie en kostenberekeningen ter ondersteuning van het geclaimde bedrag. Tenzij anders aangegeven door SIONYX, moeten verzoeken van de verkoper om billijke aanpassing door SIONYX worden ontvangen (a) binnen tien (10) dagen vanaf de datum waarop de verkoper een bericht van SIONYX over een wijziging ontvangt. Het niet akkoord gaan met een aanpassing wordt beschouwd als een geschil en wordt opgelost in overeenstemming met artikel 22 (Geschillen).

  Elke wijziging die door de verkoper wordt aangebracht zonder de schriftelijke goedkeuring van SIONYX, wordt door de verkoper als vrijwillig beschouwd en kan niet worden gecompenseerd op grond van de bestelling. Niets in dit artikel ontslaat de Verkoper ervan om door te gaan met de uitvoering van de ongewijzigde delen van de Bestelling.

  Niettegenstaande het bovenstaande of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, stemt de Verkoper ermee in dat wijzigingen in het Werk die nodig kunnen zijn om te voldoen aan de prestatie-eisen die in de Order zijn gespecificeerd, de Verkoper niet het recht geven op enige aanpassing in prijs of levering.

 14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE. De Partijen kunnen eigendomsinformatie aan elkaar bekendmaken als onderdeel van deze Order. Elke partij stemt ermee in dat zij:
  1. alleen eigendomsinformatie van de andere partij gebruiken of bekendmaken bij de uitvoering van deze order (voor elk ander gebruik of openbaarmaking is schriftelijke toestemming vereist);
  2. de toegang tot de eigendomsinformatie van de andere partij beperken tot die werknemers, adviseurs, agenten of advocaten ("Vertegenwoordigers") die er toegang toe moeten hebben voor de doeleinden van deze Order. Alle Vertegenwoordigers moeten onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst vallen met voorwaarden die minstens zo beperkend zijn als die in deze overeenkomst, en elke Partij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving door haar Vertegenwoordigers van deze overeenkomst.
  3. dezelfde mate van zorg gebruiken om de eigendomsinformatie van de andere partij te onderhouden en te beschermen als voor haar eigen eigendomsinformatie van vergelijkbaar belang, maar in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg.

  De verplichtingen met betrekking tot de bescherming en het gebruik van eigendomsinformatie die hieronder wordt bekendgemaakt, blijven van kracht en blijven gelden voor een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken of eerdere beëindiging van deze Order.

 15. PUBLICITEIT. Er zullen geen persberichten, marketing, openbare aankondigingen, ontkenningen of bevestigingen van enig onderdeel van het onderwerp van deze bestelling worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX. De verkoper mag de naam, het logo of het handelsmerk van SIONYX niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX. De beperkingen van deze paragraaf blijven van kracht na voltooiing of beëindiging van deze Order.

 16. EIGENDOMSRECHTEN.
  1. SIONYX-eigendom. Alle tekeningen, gereedschappen, mallen, matrijzen, armaturen, materialen, specificaties, informatie, gegevens, software en andere eigendommen geleverd of betaald door SIONYX zullen eigendom zijn en blijven van SIONYX ("SIONYX's eigendom"), die zal worden teruggegeven aan SIONYX op verzoek van SIONYX. De verkoper zal het eigendom van SIONYX alleen gebruiken bij de uitvoering van het werk onder deze bestelling, tenzij SIONYX schriftelijk anders toestemt.
  2. Intellectueel eigendom. Elke uitvinding of intellectueel eigendom dat voor het eerst is bedacht, geschreven, ontwikkeld of anderszins gegenereerd door de Verkoper bij de uitvoering van deze bestelling, of dat is afgeleid van of gebaseerd op het gebruik van SIONYX-eigendom (gezamenlijk de "Foreground IP"), wordt beschouwd als eigendom zijn van SIONYX. De verkoper wijst hierbij zijn rechten op de voorgrond-IP toe aan SIONYX en zal de documenten uitvoeren die nodig zijn om de titel van SIONYX daarop te perfectioneren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een gelijktijdig of later andersluidend schrijven of anderszins uitdrukkelijk is uiteengezet in deze Order, wordt elk werk dat wordt uitgevoerd op grond van deze Order en dat enig auteursrechtelijk belang bevat, beschouwd als een "werk gemaakt voor verhuur". Voor zover een van dergelijke werken niet kwalificeert als een "werk gemaakt voor verhuur", wijst de Verkoper hierbij alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten, in dergelijke werken toe aan SIONYX met onmiddellijke ingang na het maken van dergelijke werken, inclusief wanneer ze zijn eerst vastgelegd in een tastbaar medium.
 17. GARANTIEBELEID. Naast de standaardgarantie van Verkoper, garandeert Verkoper dat:
  1. Indien Goederen worden geleverd onder deze Order, zullen dergelijke Goederen (i) vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, (ii) geschikt zijn voor het beoogde gebruik, (iii) nieuw zijn en (iv) voldoen aan de toepasselijke specificaties, tekeningen en kwaliteits- en prestatienormen.
  2. Als Services worden geleverd, zullen dergelijke Services worden uitgevoerd (i) op ​​een goede en vakkundige manier, (ii) door personeel met de vereiste ervaring, vaardigheden, kwalificaties, training en licenties, en (iii) in overeenstemming met de toepasselijke professionele normen die momenteel in de branche worden erkend.
  3. Het werk, inclusief maar niet beperkt tot gefabriceerde producten, machines, apparaten, materiaal, software en firmware, die niet van het ontwerp, de samenstelling of de fabricage van SIONYX zijn, zal vrij zijn van en vrij van inbreuk op enig geldig patent, auteursrecht, handelsmerk, masker werken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten die eigendom zijn van of beheerd worden door een derde partij.
  4. De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met inbegrip van die beschreven in secties 32 (Naleving van overheidswetten en -vereisten) en 32 (Gelijke kansen).

  De voorgaande garanties blijven van kracht na elke levering, inspectie, acceptatie of betaling door SIONYX voor de langere periode van (i) één (1) jaar vanaf levering van Goederen of uitvoering van Diensten, of (ii) de standaard garantieperiode van de Verkoper.

 18. VRIJWARING. "Claims" betekent alle aantijgingen, claims, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verliezen, verplichtingen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria en kosten van advocaten. "SIONYX-gevrijwaarden" betekent SIONYX en haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, verkopers, leveranciers en klanten. "Verkopersagenten" betekent Verkoper en zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, verkopers, onderaannemers en leveranciers.

  De verkoper zal SIONYX-gevrijwaarden vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met:

  • Handelen of nalaten van Verkopersagenten terwijl ze zich op het Terrein bevinden (gedefinieerd in Sectie 29);
  • Opzettelijk of opzettelijk wangedrag, nalatigheid of fraude van Verkopersagenten;
  • persoonlijk letsel, overlijden of verlies van eigendom of schade toegeschreven aan of veroorzaakt door het Werk; of
  • Schending door leveranciersagenten van enige verklaring, garantie, belofte, verplichting of convenant hierin gemaakt, inclusief de garanties in artikel 15.

  SIONYX zal de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van alle feitelijke of toekomstige Claims waarvoor verdediging of schadeloosstelling wordt gezocht. In het geval dat verdediging of schadeloosstelling wordt gezocht voor een claim, zal de verkoper gekwalificeerde, onafhankelijke raadslieden inschakelen die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor SIONYX, met aantoonbare ervaring in het verdedigen van claims van het type dat moet worden verdedigd.

  Nadat de Verkoper de verdediging van een Claim op zich heeft genomen, mag de Verkoper de Claims betwisten, betalen of schikken zonder de toestemming van SIONYX, alleen als die schikking (1) geen erkenning van de kant van SIONYX met zich meebrengt dat het een wet heeft overtreden of de rechten van een persoon, (2) heeft geen invloed op enige andere claim tegen SIONYX, (3) biedt als enige vergoeding van de eiser een geldelijke schadevergoeding die volledig door de verkoper wordt betaald, en (4) vereist dat de eiser SIONYX vrijwaart van alle aansprakelijkheid beweerd in de claim.


 19. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN SCHENDING VAN SECTIE 12 (EIGENDOMSINFORMATIE), EN DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ONDER SECTIE 16, ZAL GEEN ENKELE PARTIJ JEGENS DE ANDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DERGELIJKE SCHADE WORDT GEVRAAGD, EN ZELFS INDIEN EEN PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 20. VERZEKERINGSVEREISTEN. Onverminderd de verplichting van de Verkoper om SIONYX schadeloos te stellen, zal de Verkoper op zijn kosten zorgen voor de aanschaf en het onderhoud voor de duur van deze Order, en ervoor zorgen dat zijn Verkopersagenten (gedefinieerd in Sectie 16) die Werk leveren onder deze Order, ook de verzekeringspolissen aanschaffen en onderhouden. hieronder vereist bij financieel verantwoordelijke verzekeringsmaatschappijen, en met polislimieten die niet lager zijn dan hieronder aangegeven.
  1. Werkvergoeding: Dekking voor wettelijke verplichtingen opgelegd door de wetten van de staat(en) waarin Verkoper de Werkzaamheden zal uitvoeren.
  2. Zakelijke Auto Aansprakelijkheid: Dekking voor het gebruik van alle voertuigen in eigendom, niet in eigendom en gehuurde voertuigen met limieten van niet minder dan $ 1,000,000 per gebeurtenis gecombineerde enkele limiet voor lichamelijk letsel en aansprakelijkheid voor materiële schade.
  3. Commerciële algemene aansprakelijkheid: Dekking voor lichamelijk letsel en schade aan eigendommen van derden, persoonlijk letsel, producten en voltooide operaties, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid van onafhankelijke contractanten met limieten van niet minder dan $ 1,000,000 per gebeurtenis en $ 2,000,000 in totaal.

  De vereiste verzekeringsdekkingen hierboven zijn primair en niet-bijdragend met betrekking tot enige andere verzekering die door SIONYX kan worden onderhouden. Niettegenstaande enige bepaling hierin, zijn Verkopersagenten niet verzekerd door SIONYX en vallen ze niet onder een verzekeringspolis die SIONYX heeft afgesloten of heeft afgesloten. Eigen risico's, eigen risico's en uitsluitingen van dekking in de polissen vereist onder deze Sectie worden overgenomen door, voor rekening van en op eigen risico van de Verkoper en worden betaald door de Verkoper. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze Order worden beperkt tot de omvang van een verzekering of de minimumlimieten die hierin zijn vereist. In het geval Verkopersagenten het terrein van SIONYX betreden (gedefinieerd in artikel 29) om de Werkzaamheden uit te voeren, zal de Verkoper SIONYX vermelden als een aanvullende verzekerde op zijn verzekeringspolissen.

  Op verzoek van SIONYX zal de Verkoper verzekeringscertificaten verstrekken die de bovenstaande verzekeringspolissen aantonen, inclusief bewijs van aanvullende verzekerde status. Het nalaten van SIONYX om dergelijke certificaten te eisen of om een ​​tekortkoming in de verstrekte verzekering vast te stellen, zal niet worden opgevat als of worden beschouwd als een afstandsverklaring van de verplichtingen van de Verkoper om de bovenstaande verzekeringsdekking te behouden.

 21. BEEINDIGING.
  1. Beëindiging voor het gemak. SIONYX kan deze bestelling op elk moment geheel of gedeeltelijk beëindigen door de verkoper tien (10) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.
  2. Beëindiging wegens wanbetaling. Elke Partij kan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, deze Order wegens verzuim beëindigen in het geval van een van de volgende situaties:
   1. Een Partij wordt insolvent of het onderwerp van een procedure onder welke wet dan ook met betrekking tot faillissement of de kwijtschelding van debiteuren, of geeft schriftelijk toe niet in staat te zijn haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.
   2. Een Partij schendt haar verplichtingen uit hoofde van deze Order wezenlijk en herstelt een dergelijke schending niet binnen een periode van tien (10) dagen na ontvangst van een kennisgeving van de niet-schendingende Partij waarin een dergelijke schending wordt gespecificeerd.

   Als deze bestelling wordt beëindigd vanwege een wezenlijke schending van de Verkoper, kan SIONYX, onder de voorwaarden en op de manier die SIONYX passend acht, leveringen of diensten aanschaffen of anderszins verkrijgen die vergelijkbaar zijn met het beëindigde Werk, en de Verkoper is aansprakelijk jegens SIONYX voor elk overschot kosten van dergelijke soortgelijke leveringen of diensten.

  3. Gevolgen van beëindiging. Bij of na beëindiging, geheel of gedeeltelijk, zal Verkoper het eigendomsrecht overdragen en aan SIONYX leveren, op de manier en voor zover schriftelijk verzocht door SIONYX, het volledige of gedeeltelijke complete Werk, inclusief artikelen, materialen, onderdelen, gereedschappen, matrijzen , patronen, mallen, armaturen, plannen, tekeningen, informatie en contractrechten zoals de Verkoper heeft geproduceerd of verworven tijdens de uitvoering van het beëindigde deel van deze Order.

  4. Als deze bestelling gemakshalve wordt beëindigd, zal SIONYX de leverancier billijk terugbetalen volgens de procedures beschreven in sectie 11 (Wijzigingen). Als deze bestelling wegens wanbetaling wordt beëindigd, zal SIONYX de verkoper de contractprijs betalen voor voltooide artikelen die zijn geleverd aan en geaccepteerd door SIONYX, en de reële waarde van de andere artikelen die zo zijn aangevraagd en geleverd. Ongeacht de reden voor beëindiging, zal deze waarde in geen geval de contractprijs voor dergelijke items overschrijden.

   Voor zover deze Order gedeeltelijk wordt beëindigd, zal Verkoper de niet-beëindigde delen van deze Order blijven uitvoeren. SIONYX heeft geen verplichtingen jegens de verkoper met betrekking tot het beëindigde deel van deze bestelling, behalve zoals hierin bepaald. In het geval van materiële schending door de Verkoper van deze Order, zullen de rechten van SIONYX zoals hierin uiteengezet een aanvulling zijn op de andere rechten van SIONYX in rechte of in billijkheid die niet in deze Order zijn uiteengezet.

 22. OVERMACHT. Geen van de partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzuim als gevolg van oorzaken buiten de redelijke en voorzienbare controle van die partij, en zonder de schuld of nalatigheid van die partij. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, daden van God of van de publieke vijand, daden van de regering in haar soevereine of contractuele hoedanigheid, branden, overstromingen, epidemieën, terrorisme, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo's en ongewoon zwaar weer . In het geval dat de uitvoering van deze Order wordt belemmerd, vertraagd of nadelig beïnvloed door oorzaken van het hierboven beschreven type (“Overmacht”), dan zal de Partij wiens uitvoering hierdoor wordt beïnvloed de gemachtigde vertegenwoordiger van de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en, op Naar keuze van SIONYX kan deze bestelling worden gewijzigd of beëindigd met zodanige aanpassingen aan het leveringsschema en de contractprijs die redelijkerwijs vereist zijn door het bestaan ​​van overmacht.

 23. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Order wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. De rechten en verplichtingen van de partijen onder deze Order worden niet beheerst door de bepalingen van het VN-Verdrag van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verjaringstermijn bij internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, zoals gewijzigd.

 24. GESCHILLEN. Alle claims, controverses of geschillen die kunnen ontstaan ​​onder of in verband met deze Order (“Geschil”), zullen schriftelijk worden vastgelegd en ter oplossing worden voorgelegd aan oplopende managementniveaus van de respectievelijke Partijen. Elk geschil dat niet tot wederzijdse tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost, na onderhandelingen te goeder trouw, binnen negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de schriftelijke claim door de andere partij is ontvangen, kan worden beslecht door een bevoegde rechtbank. De partijen gaan akkoord met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van de federale en staatsrechtbanken van Middlesex en Essex Counties, Massachusetts. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doen de partijen afstand van elk recht dat zij hebben op een juryrechtspraak.

 25. Niettegenstaande het bovenstaande kan elke partij te allen tijde een gerechtelijk bevel of een andere billijke voorziening zoeken bij een bevoegde rechtbank wegens schending van haar vertrouwelijkheidsverplichtingen op grond van artikel 12 of schending van haar intellectuele eigendomsrechten.

  In afwachting van enige vervolging, beroep of definitieve beslissing of schikking van een geschil, zal de verkoper ijverig doorgaan, zoals aangegeven door SIONYX, met de uitvoering onder deze bestelling.

  Niets in deze sectie, noch enige autorisatie of aanbieding die kan worden gedaan, zal worden beschouwd als acceptatie of erkenning door SIONYX van de geldigheid van de claim van de verkoper of een deel daarvan, noch wordt het geacht SIONYX te beperken of op enigerlei wijze te beperken in het ondernemen van acties, met inbegrip van beschikbare rechtsmiddelen, zij passend acht om haar eigen belangen te beschermen.

 26. MELDING VAN INFORMATIEBEVEILIGINGSINCIDENT. Voor de toepassing van deze clausule betekent een "Informatiebeveiligingsincident" elk feitelijk of vermoed datalek, cyberincident of ander incident waarvan de Verkoper feitelijk op de hoogte is of redelijkerwijs zou moeten weten dat het gaat om of anderszins betrekking heeft op verlies, misbruik, ongeautoriseerde of onbedoelde toegang aan, of wijziging of vernietiging van door SIONYX verstrekte (i) gegevens, (ii) systemen, (iii) bedrijfseigen informatie, (iv) gecontroleerde niet-geclassificeerde informatie (zoals die term is gedefinieerd in 32 CFR §2002.4) (gezamenlijk, (i) tot en met (v) worden aangeduid als "Gevoelige Informatie").

 27. De verkoper zal onmiddellijk, maar in geen geval later dan tweeënzeventig (72) uur nadat de verkoper kennis heeft genomen van een informatiebeveiligingsincident, de inkoopafdeling van SIONYX op de hoogte stellen op SC@SIONYX.com van een dergelijk Informatiebeveiligingsincident. Op eigen kosten van de Verkoper zal de Verkoper onmiddellijk (a) elk Informatiebeveiligingsincident onderzoeken; (b) alles in het werk stellen om de gevoelige informatie van SIONYX te beveiligen en de impact van het informatiebeveiligingsincident te beperken; (c) doorlopende, tijdige en relevante informatie verstrekken aan SIONYX, inclusief verzoeken om informatie en statusupdates; (d) rapporteer aan SIONYX, niet minder vaak dan één keer per week totdat het informatiebeveiligingsincident is opgelost, de inspanningen van de leverancier om het informatiebeveiligingsincident te beperken; (e) samen te werken met SIONYX om, indien nodig, de betrokken derde partijen tijdig op de hoogte te stellen; (f) samenwerken met SIONYX in verband met enig onafhankelijk onderzoek dat SIONYX mogelijk wenst uit te voeren met betrekking tot een dergelijk Informatiebeveiligingsincident; (g) voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot de bescherming van Gevoelige Informatie, inclusief meldings- en rapportagevereisten, met betrekking tot het Informatiebeveiligingsincident; en (h) samenwerken met SIONYX bij het identificeren van redelijke stappen die moeten worden geïmplementeerd om een ​​informatiebeveiligingsincident te beperken, te stoppen of anderszins te verhelpen. Gedurende drie (3) jaar na de oplossing van een informatiebeveiligingsincident heeft SIONYX toegang tot en het recht om de gegevens van de leverancier met betrekking tot het informatiebeveiligingsincident en de verplichtingen van de leverancier onder deze clausule te onderzoeken, te reproduceren en te controleren.

 28. ALGEMENE RELATIE. Verkoper is geen werknemer van SIONYX voor welk doel dan ook. De Verkoper stemt ermee in dat hij in alle aangelegenheden met betrekking tot deze Order zal optreden als een onafhankelijke contractant en alle aansprakelijkheden op zich zal nemen en betalen en alle verplichtingen zal nakomen die zijn opgelegd met betrekking tot de uitvoering van deze Order. De verkoper heeft geen recht, macht of bevoegdheid om enige verplichting, expliciet of impliciet, namens SIONYX of zijn klant te creëren en heeft geen bevoegdheid om SIONYX als agent te vertegenwoordigen.

 29. NIET-AANVRAAG. De verkoper zal de werknemers van SIONYX op geen enkel moment tijdens de uitvoering van deze bestelling om werk vragen. De voorgaande beperking verbiedt niet het plaatsen van reclame die algemeen wordt verspreid en die kan worden ontvangen of bekeken door de werknemers van SIONYX.

 30. GEEN AFSTAND VAN RECHTEN. Het nalaten van een Partij om aan te dringen op de strikte uitvoering van een van de voorwaarden en bepalingen in deze Order, of om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen, mag niet worden opgevat als een afstand van haar rechten om een ​​van deze voorwaarden te doen gelden of om zich te beroepen op enige dergelijke voorwaarden op enig moment daarna.

 31. EXPORT EN IMPORT NALEVING. Verkoper zal voldoen aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten met betrekking tot export en buitenlandse transacties, inclusief maar niet beperkt tot de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) en de Export Administration Regulations (EAR). In het bijzonder zal Verkoper geen technische gegevens bekendmaken, noch enig product leveren of exporteren dat is vervaardigd met behulp van technische gegevens, buiten de Verenigde Staten of naar buitenlandse entiteiten binnen de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming van de Amerikaanse overheid.

 32. OPDRACHTEN EN ONDERAANNEMINGEN. Deze bestelling is niet overdraagbaar en zal niet door de verkoper worden toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX. Verder stemt de Verkoper ermee in om de goedkeuring van SIONYX te verkrijgen alvorens een substantieel deel van deze Order uit te besteden.

 33. TOEGANG TOT DE FACILITEITEN VAN SIONYX. In het geval dat een Verkopersagent om welke reden dan ook in verband met deze Order de faciliteiten of eigendommen van SIONYX (het "Plaat") betreedt, zal de Verkoper (a) voldoen aan alle beveiliging, veiligheid, gedragsregels, badges en persoonlijke identiteit, en gerelateerde vereisten van SIONYX op het terrein; en (b) informatie verstrekken die SIONYX redelijkerwijs nodig heeft om de juiste identificatie van de Verkopersagent te verzekeren. SIONYX kan, naar eigen goeddunken, de Verkoper een Verkopersagent uit het Terrein laten verwijderen en verzoeken dat een dergelijke Verkopersagent niet opnieuw wordt toegewezen om enig Werk uit te voeren of het Terrein te betreden onder deze Order.

 34. EINDE VAN LEVEN EN ONDERSTEUNING.  De verkoper zal SIONYX schriftelijk op de hoogte stellen als goederen, inclusief onderdelen, subcomponenten, componenten, assemblages of subassemblages, in de hieronder geleverde goederen, inclusief die geleverd door de leveranciers van een lager niveau van de verkoper, uit productie gaan of naar verwachting zullen gaan of zal niet meer in de handel verkrijgbaar zijn. Een dergelijke kennisgeving zal: (i) aan SIONYX worden verstrekt ten minste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de verwachte datum van stopzetting of onbeschikbaarheid, of indien een kennisgeving van twaalf (12) maanden gezien de omstandigheden niet redelijk is, zo snel als praktisch mogelijk is; en (ii) specifiek de naam en het adres van de leverancier en het onderdeel identificeren met naam, onderdeelnummer, functie en de locatie in het geleverde Goed. In dat geval zal de Verkoper SIONYX ter beschikking stellen en SIONYX hierbij een royalty-vrije licentie verlenen om alle tekeningen, specificaties, gegevens en knowhow te gebruiken om SIONYX of de klant van SIONYX in staat te stellen het Goed, het onderdeel, de subassemblage of het reserveonderdeel te vervaardigen of aan te schaffen. .

 35. KWALITEITSCONTROLE EN NIET-CONFORMITEIT
  1. De Goederen dienen strikt in overeenstemming te zijn met de beschrijving, plannen, specificaties en monsters. Als er geen specifieke beschrijvingen, plannen, specificaties of monsters zijn, en voor zover deze niet expliciet zijn, zullen de Goederen nieuw zijn, van het nieuwste ontwerp of model dat voldoet aan de eisen van SIONYX, en van de beste kwaliteit. 
  2. Verkoper mag Goederen of delen van Goederen niet vervangen. Als SIONYX Goederen ontvangt die niet aan deze vereisten voldoen, kan SIONYX een dergelijke verzending geheel of gedeeltelijk weigeren door de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. De Verkoper zal dergelijke afgewezen Goederen op kosten van de Verkoper verwijderen binnen tien (10) dagen na de datum van de kennisgeving van SIONYX aan de Verkoper. Als SIONYX vaststelt of reden heeft om aan te nemen dat de Goederen verdachte en/of vervalste onderdelen bevatten, zal SIONYX de Verkoper hiervan op de hoogte stellen, de verdachte/vervalste onderdelen in beslag nemen en alle voorvallen melden aan ERAI of het Government Industry Data Exchange Program (GIDEP). .
  3. De verkoper zal SIONYX binnen achtenveertig (48) uur na de ontdekking van de verkoper dat een goed of dienst niet-conform is, op de hoogte stellen. Als de Verkoper niet-conforme Goederen of Diensten levert, kan SIONYX, naar eigen goeddunken en op kosten van de Verkoper: 
   1. de Goederen of Diensten afwijzen voor een volledige terugbetaling of creditering; 
   2. het Goed of de Dienst geheel of gedeeltelijk accepteren tegen een wederzijds overeengekomen prijsverlaging of andere tegenprestatie; 
   3. van Verkoper verlangen dat hij de Goederen of Diensten onmiddellijk corrigeert of vervangt; 
   4. Conforme Goederen of Diensten verkrijgen van een andere bron; 
   5. de inkooporder wegens wanbetaling annuleren, of
   6. andere toepasselijke rechten of rechtsmiddelen uitoefenen. 
  4. SIONYX zal schriftelijk de reden specificeren voor elke afwijzing van niet-conforme Goederen of Diensten. Als SIONYX ervoor kiest om de niet-conforme Goederen of Diensten af ​​te wijzen, zal de Verkoper dispositie-instructies geven met betrekking tot de niet-conforme Goederen of Diensten, en indien van toepassing, de datum waarop de niet-conforme Goederen of Diensten zullen worden gerepareerd of vervangen en teruggestuurd naar SIONYX. De Verkoper draagt ​​alle risico's van verlies voor de niet-conforme Goederen of Diensten en is aansprakelijk voor elke verhoging van de kosten, inclusief heraankoopkosten, toe te schrijven aan de afwijzing door SIONYX van de niet-conforme Goederen of Diensten. Als SIONYX Goederen of Diensten afwijst als niet-conform en de Verkoper de afwijzing van SIONYX en het plan van beschikking voor de Goederen of Diensten niet erkent, heeft SIONYX het recht om de niet-conforme Goederen of Diensten te verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens de Verkoper. Bovendien kan SIONYX ervoor kiezen om de niet-conforme goederen of diensten terug te sturen naar de verkoper op risico van verlies en kosten van de verkoper.
 36. NALEVING VAN OVERHEIDSWETTEN EN -VEREISTEN. Verkoper zal zich te allen tijde houden aan de hoogste normen van zakelijke ethiek en zorgvuldig voldoen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, statuten, wetten, voorschriften, regels, verordeningen, overheidsrichtlijnen en bevelen die nu of in de toekomst van kracht zijn aangenomen, inclusief die met betrekking tot arbeidsverhoudingen, lonen, werkuren, bestrijding van mensenhandel, gelijke kansen op het gebied van gegevensbescherming, milieuaangelegenheden, niet-gescheiden faciliteiten, gezondheid en veiligheid, en inkoopintegriteit (bijv. de Procurement Integrity Act, 41 USC § 2104-107). Verkoper zal op eigen kosten alle vergunningen of licenties verkrijgen die nodig zijn om het Werk uit te voeren.

 37. GELIJKE KANS. SIONYX en de Verkoper zullen zich houden aan de vereisten van 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) en 60– 741.5(a). Deze voorschriften verbieden discriminatie van gekwalificeerde personen op basis van hun status als beschermde veteranen of personen met een handicap, en verbieden discriminatie van alle personen op basis van hun ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of nationale afkomst. Bovendien vereisen deze voorschriften dat gedekte hoofdaannemers en leveranciers positieve actie ondernemen om personen in dienst te nemen en vooruit te helpen, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, handicap of veteranenstatus.

 38. WIJZIGING. Elke aanpassing of wijziging van deze Order moet schriftelijk worden gedaan en worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de Partijen.

 39. SCHEIDBAARHEID. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doen de Partijen hierbij afstand van elke wettelijke bepaling die een clausule van deze Order in enig opzicht ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou maken. In het geval dat een bepaling van deze Order ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om het beoogde doel te bereiken voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen van deze Order zullen volledig van kracht blijven.

 40. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. De partijen komen overeen dat deze Order, met inbegrip van alle documenten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen vormt en alle eerdere of gelijktijdige verklaringen, overeenkomsten of afspraken van welke aard dan ook, zowel schriftelijk als mondeling, vervangt en vervangt met betrekking tot het onderwerp hiervan.
 41. BIJZONDERE CLAUSULES VAN TOEPASSING OP BEPAALDE BESTELLINGEN.  Als een van de volgende speciale clausules niet van toepassing is op deze specifieke bestelling, worden dergelijke clausules geacht zichzelf te verwijderen.

 42. BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE. Deze Sectie is van toepassing als de Verkoper omgaat met "Persoonlijke Informatie" van inwoners van Massachusetts, zoals gedefinieerd in Massachusetts Information Security Regulations, 201 Code of Mass. Regs. 17.00 e.v. (de "IS-voorschriften").
 43. De Verkoper stemt ermee in dat, zolang hij toegang heeft tot of kopieën van Persoonsgegevens bewaart, hij: (a) zal voldoen aan de IS-regelgeving, (b) SIONYX onmiddellijk op de hoogte zal stellen van een vermoedelijk of feitelijk datalek met betrekking tot Persoonsgegevens, en (c ) samenwerken met SIONYX om elke vermoedelijke of daadwerkelijke datalek waarbij persoonlijke informatie betrokken is, te onderzoeken en te herstellen.

 44. VERDACHTE/VERVALSTE ONDERDELEN. Dit artikel is van toepassing als de Verkoper goederen levert in het kader van deze bestelling.
 45. "Namaakwerk" betekent Werk dat (a) een onwettige of ongeoorloofde reproductie, vervanging of wijziging is dat verkeerd is gemarkeerd, verkeerd is geïdentificeerd of anderszins verkeerd is voorgesteld als een authentiek, ongewijzigd item van de Original Component Manufacturer (OCM) of Original Equipment Manufacturer (OEM); (b) goedgekeurd Werk dat de geplande levensduur heeft bereikt of onherstelbare schade heeft opgelopen, maar is gewijzigd en ten onrechte als acceptabel is voorgesteld; (c) een item dat niet de juiste externe of interne materialen of componenten bevat die vereist zijn door de OCM/OEM of dat niet is gebouwd in overeenstemming met de OCM/OEM-specificatie; (d) een artikel of onderdeel daarvan dat wordt gebruikt, opgeknapt of teruggewonnen, maar ten onrechte wordt voorgesteld als een nieuw artikel; (e) een item dat niet alle OCM/OEM-vereiste testen, verificatie, screening en kwaliteitscontrole heeft doorstaan, maar ten onrechte wordt voorgesteld dat het voldoet aan of voldoet aan dergelijke vereisten; (f) een artikel met een label of andere markering bedoeld, of redelijkerwijs waarschijnlijk, om een ​​redelijk persoon te misleiden door te geloven dat een niet-OCM/OEM-artikel een echt OCM/OEM-artikel is, terwijl dit niet het geval is, inclusief maar niet beperkt tot de valse identificatie van kwaliteit, serienummer, partijnummer, datumcode of prestatiekenmerken; of (g) een item dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een verdacht vervalst onderdeel, zoals onderdelen die worden vermeld in waarschuwingen die zijn gepubliceerd door de Defense Contract Management Agency in het kader van het Government-Industry Data Exchange Program (GIDEP). Onderdelen die zijn aangepast op grond van een specifieke SIONYX-aankoopordervereiste, zoals opnieuw afgewerkte, verbeterde screening of verbeterde onderdelen die correct als zodanig zijn geïdentificeerd, worden niet als namaakwerk beschouwd.

  De verkoper verklaart en garandeert dat hij geen artikelen, componenten, goederen, assemblages of andere items die namaakwerk vormen aan SIONYX zal leveren. De garantie van de Verkoper tegen Namaakwerk blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Order.

  De Verkoper koopt alleen producten die als Werk aan SIONYX moeten worden geleverd of opgenomen, rechtstreeks van de OCM/OEM, of van een distributeur die uitdrukkelijk door de OCM/OEM is geautoriseerd. Werk mag niet worden verworven van onafhankelijke distributeurs of makelaars, tenzij dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door SIONYX.

  Verkoper zal SIONYX onmiddellijk op de hoogte stellen als Verkoper merkt of vermoedt dat hij Namaakwerk heeft geleverd. SIONYX kan het Namaakwerk in beslag nemen voor verder onderzoek naar de authenticiteit ervan, en de Verkoper zal volledig meewerken aan een dergelijk onderzoek. SIONYX is tijdens een dergelijk onderzoek of daarna niet verplicht om dergelijk Namaakwerk aan de Verkoper te retourneren. Als SIONYX na onderzoek naar eigen oordeel concludeert dat het door de verkoper geleverde werk namaakwerk is, kan SIONYX dergelijke feiten aan de GIDEP melden.

  Als de Bestellingen de levering van elektronische onderdelen vereisen, zijn de volgende aanvullende vereisten van toepassing: (i) Verkoper zal voldoen aan DFARS 252.246-7007 en 252.246-7008, en de definitie van "elektronisch onderdeel" daarin is van toepassing (ii) Verkoper zal handhaven een proces dat voldoet aan de meest recente revisie van SAE-norm AS 5553 - Vervalste elektronische onderdelen, vermijding, detectie, beperking en verwijdering; en (iii) Als de Verkoper een door OCM/OEM geautoriseerde distributeur van elektronische onderdelen is, zal de Verkoper een proces handhaven dat voldoet aan de meest recente versie van SAE-norm AS 6496 - Frauduleuze/vervalste elektronische onderdelen: vermijding, detectie, beperking en verwijdering - Geautoriseerde/gefranchiseerde distributie. Als de Verkoper geen OCM/OEM of een door OCM/OEM geautoriseerde distributeur is, zal de Verkoper voldoen aan de meest recente revisie van SAE-norm 6081 - Frauduleuze/vervalste elektronische onderdelen: vermijding, detectie, beperking, dispositie - distributeurs. In het geval van een onverenigbaar conflict tussen deze clausule en DFARS 252.246-7007 en 252.246-7008, heeft de DFARS voorrang.

  Op verzoek van SIONYX zal de leverancier OCM/OEM-conformiteitscertificaten en documentatie verstrekken die een ononderbroken bewakingsketen van de betrokken artikelen van de toepasselijke OCM/OEM aan de verkoper aantonen, inclusief maar niet beperkt tot de naam en locatie van eventuele tussenpersonen in de toeleveringsketen van de OCM/OEM naar de bron die rechtstreeks aan de leverancier levert. Na redelijke kennisgeving kan SIONYX de administratie of interne processen van de Verkoper controleren of inspecteren om naleving van deze clausule of DFARS 252.246-7007, indien van toepassing, vast te stellen.

  In het geval dat Werk geleverd onder deze Voorwaarden Namaakwerk vormt of omvat, zal Verkoper, op eigen kosten, dergelijk Namaakwerk onmiddellijk vervangen door echt Werk dat voldoet aan de vereisten van deze Order. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Order, is de Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle interne en externe kosten van SIONYX met betrekking tot het verwijderen en vervangen van Namaakwerk, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van SIONYX voor het verwijderen van Namaakwerk, het installeren van vervangend Werk en het testen noodzakelijk door het opnieuw installeren van Werk nadat Vervalst Werk is uitgewisseld. De rechtsmiddelen in deze paragraaf zijn een aanvulling op alle rechtsmiddelen die SIONYX kan hebben op grond van de wet, billijkheid of onder andere bepalingen van deze Voorwaarden.

  De Verkoper zal deze clausule of gelijkwaardige bepalingen opnemen in onderaannemingscontracten van een lager niveau voor de levering van artikelen die zullen worden opgenomen in of geleverd als Werk aan SIONYX.

 46. GEBRUIK VAN OPEN SOURCE SOFTWARE. Deze Sectie is van toepassing als de Verkoper Open Source Software gebruikt of integreert in het Werk dat aan SIONYX wordt geleverd.
 47. Voor de toepassing van deze Sectie betekent "Open Source Software" (a) alle software die software bevat of insluit in, of software gebruikt in verband met, als onderdeel van, gebundeld met of naast een open source, openbaar beschikbare of "gratis" ” software, bibliotheek of documentatie, inclusief maar niet beperkt tot de General Public License (“GPL”), de Lesser/Library GPL (LGPL), de Affero GPL (“APL”), de Apache-licentie, de Berkeley Software Distribution (“ BSD"), de MIT-licentie, de artistieke licentie (bijv. PERL), de Mozilla Public License ("MPL"), of varianten daarvan, inclusief maar niet beperkt tot licenties waarnaar wordt verwezen als "Free Software License", "Open Source License, ""Publieke licentie" of "GPL-compatibele licentie"; (b) software die is gelicentieerd onder een Open Source Softwarelicentie; of (c) software die wordt geleverd onder een licentie die de geleverde software onderwerpt aan een Open Source Software-licentie, vereist dat de geleverde software wordt gelicentieerd met als doel afgeleide werken te maken of kosteloos opnieuw kan worden gedistribueerd, of SIONYX verplicht om te verkopen, uit te lenen, de geleverde software, of een deel daarvan, in objectcode- en/of broncodeformaten, of producten waarin de geleverde software is verwerkt, of een deel daarvan, in objectcode en /of broncodeformaten.

  De Verkoper zal de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX verkrijgen alvorens Open Source Software in de Goederen te gebruiken of in te bedden. Als de Verkoper een dergelijke schriftelijke toestemming niet verkrijgt, zal de Verkoper de SIONYX-gevrijwaarden vrijwaren en verdedigen in overeenstemming met sectie 17 (Vrijwaring) van en tegen alle claims met betrekking tot het gebruik van de Open Source-software door de SIONYX-gevrijwaarden.

 48. MILIEUGEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN. Deze Sectie is van toepassing als de Verkoper Milieugezondheids- en Veiligheidsdiensten (“EHS”) levert die betrekking hebben op en worden uitgevoerd op het Terrein (inclusief diensten met betrekking tot asbest, gevaarlijk afval, sanering, afvalwater, brandveiligheid en monitoring van giftige gassen).
 49. De Verkoper zal de EHS-diensten onder deze Voorwaarden uitvoeren in overeenstemming met het niveau van zorg en vaardigheid dat gewoonlijk wordt uitgeoefend door EHS-professionals onder vergelijkbare omstandigheden. Verkoper verklaart en garandeert dat Verkoper beschikt over de bekwaamheid, ervaring, expertise en middelen die nodig zijn om de onder deze Voorwaarden overwogen EHS-diensten uit te voeren en dat alle diensten zullen worden uitgevoerd met personeel, apparatuur en materiaal dat gekwalificeerd en/of geschikt is om de diensten te voltooien. De verkoper zal SIONYX onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontdekking van een lekkage of lozing die, op grond van de milieuwetgeving, onmiddellijk moet worden gemeld. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de verwijdering van elk monster van verontreinigd materiaal dat door de verkoper buiten de locatie is genomen.

 50. FLOW-DOWN BEPALINGEN VAN DE FEDERALE OVERHEID. Deze Sectie is van toepassing als de Bestelling wordt uitgegeven op grond van een primair contract tussen SIONYX en de Amerikaanse overheid (zoals aangegeven op de voorzijde van de PO).
 51. Verkoper zal voldoen aan alle toepasselijke Federal flow-down bepalingen in Bijlage A.